SHT
 
Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti KVIP s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 4802/24, 903 01 Senec, IČO: 36315991,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 91997/B.


I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú podmienky uzatvárania kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou KVIP s.r.o. ako predávajúcim (ďalej aj ako „predávajúci“) a treťou osobou ako kupujúcim (ďalej aj ako „kupujúci“), predmetom ktorých bude záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu sanitu, vodoinštalačný, kúrenársky, plynoinštalačný a kanalizačný materiál (ďalej aj ako „tovar“) objednaný kupujúcim, previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za tento tovar predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, ako aj práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej predávajúci a kupujúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne aj ako „zmluvná strana“) tvoriace obsah takto uzatvorených kúpnych zmlúv.
2. Tieto VOP tvoria v súlade s § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Obchodné, platobné, dodacie a iné podmienky uvedené v týchto VOP sú tak podmienkami, za ktorých sa budú jednotlivé kúpne zmluvy uskutočňovať.
2. Odchýlenie sa od VOP, prípadne ich neaplikácia, či už z časti alebo ako celku je možná len v prípade, ak sa predávajúci a kupujúci na tom písomne výslovne dohodli. Odlišné ustanovenia konkrétnej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
3. Zaslaním objednávky tovaru kupujúci potvrdzuje, že sa s obsahom VOP riadne a podrobne oboznámil pred odoslaním objednávky, ich obsahu porozumel, nemá voči nim žiadne výhrady, ani námietky, nežiada ich zmenu, ani doplnenie a že ich v celom rozsahu bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, akceptuje. Tieto VOP sú záväzné pre kupujúcich, ktorých objednávka tovaru je určená pre predávajúceho.
4. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa 6. 7. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto VOP.


II. Uzavretie kúpnej zmluvy
1. Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde okamihom:
a) potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim,
b) odoslaním objednaného tovaru predávajúcim, alebo
c) podpisom predávajúceho a kupujúceho na písomnej kúpnej zmluve,
a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. Kupujúci predkladá predávajúcemu objednávku osobne, poštou, elektronickou poštou (e-mailom), faxom, telefonicky alebo ústne, pričom za riadnu objednávku sa považuje objednávka, ktorá obsahuje najmä identifikáciu kupujúceho uvedením jeho obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy alebo mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy a špecifikáciu objednaného tovaru uvedením jeho druhu, typu a množstva tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným druhom, ani typom tovaru, adresu miesta odoslania tovaru, ak si ho kupujúci neprevezme v predajni predávajúceho, uvedením mesta/obce, ulice vrátane orientačného čísla, PSČ, prípadne aj iného údaju potrebného pre nespochybniteľnú identifikáciu miesta doručenia tovaru, meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej prevziať tovar vrátane mobilného telefonického kontaktu na túto osobu a na písomnej objednávke aj podpis oprávnenej osoby, prípadne odtlačok pečiatky kupujúceho. V prípade nesplnenia riadnej špecifikácie objednaného tovaru je oprávnený odstrániť nedostatky špecifikácie objednaného tovaru predávajúci. Zodpovednosť kupujúceho za takto určenú špecifikáciu objednaného tovaru tým nie je dotknutá a neprechádza na predávajúceho.
3. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť aj na základe kúpy tovaru v predajni predávajúceho v mieste jeho sídla alebo v jeho pobočkách (ďalej aj ako „obchod“) a to zaplatením kúpnej ceny za tovar kupujúcim.
4. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť aj prostredníctvom internetového elektronického obchodu predávajúceho, pričom táto možnosť platí len pre kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi v zmysle Obchodného zákonníka a to po ich zaregistrovaní na internetovej stránke predávajúceho a vyplnení formuláru na internetovej stránke predávajúceho, na základe čoho bude vygenerovaná objednávka kupujúceho, ktorej prijatie systém informatívne potvrdí kupujúcemu.


III. Kúpna cena
1. Kúpna cena je dohodnutá v kúpnej zmluve, pričom jej výška sa určí v závislosti na forme objednávky kupujúceho a prípadného rabatu poskytnutého predávajúcim nasledovne:
a) v prípade písomnej, e-mailovej alebo faxovej objednávky kupujúceho podľa cenníka predávajúceho platného v deň doručenia takejto objednávky kupujúceho, pričom uvedené platí aj v prípade vystavenia zálohovej faktúry na základe telefonickej alebo ústnej objednávky kupujúceho,
b) v prípade telefonickej alebo ústnej objednávky kupujúceho podľa cenníka predávajúceho platného v deň odovzdania tovaru prvému dopravcovi na prepravu alebo v deň kedy predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v sídle alebo v pobočke predávajúceho a to v závislosti na spôsobe dodania tovaru,
c) v prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej v obchode predávajúceho podľa kúpnej ceny uvedenej na cenovke príslušného tovaru v deň uzavretia kúpnej zmluvy,
d) v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového elektronického obchodu predávajúceho podľa cenníka predávajúceho platného v deň potvrdenia vygenerovanej objednávky kupujúceho predávajúcim.
3. Aktuálny platný cenník tovaru predávajúceho je uverejnený a k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho: www.kvip.sk.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť ceny tovaru v cenníku. Uvedené platí primerane pre úpravu cien prepravy tovaru, stojného, skladného a cien paliet.
5. Odoslaním objednávky kupujúceho platí nevyvrátiteľná domnienka, že kupujúci objednal tovar za ceny určené podľa týchto VOP.


IV. Platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar za podmienok uvedených v týchto VOP bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade, v hotovosti alebo platobnou kartou.
2. Pri predaji tovaru, ktorý nemá predávajúci na sklade (ďalej aj ako „objednávkový tovar“), je predávajúci oprávnený vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru. Predávajúci nie je povinný objednať, ani dodať kupujúcemu objednávkový tovar pred zaplatením zálohovej faktúry v celom rozsahu v lehote splatnosti v nej uvedenej. V prípade omeškania kupujúceho s jej úhradou v celom rozsahu o viac než desať (10) kalendárnych dní a uskutočnenia úkonu predávajúceho smerujúceho k zabezpečeniu objednávkového tovaru v prospech kupujúceho, platí nevyvrátiteľná domnienka, že kupujúci stratil záujem o kúpu objednávkového tovaru, na základe čoho vzniká predávajúcemu právo odstúpiť od príslušnej kúpnej zmluvy na dodanie objednávkového tovaru a súčasne aj právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny objednávkového tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že vyslovene súhlasí s predmetným ustanovením o zmluvnej pokute, je si dobre vedomý jej výšky a túto akceptuje s ohľadom na skutočnosť, že predávajúcemu v prípade objednávkového tovaru, ktorý nemá predávajúci na sklade, vznikajú podstatné výdavky spojené so zaobstaraním tohto tovaru, ktorý je nemožné predať alebo predať len za sťažených podmienok, najmä s výrazným znížením kúpnej ceny.
3. Pri predaji tovaru v obchode predávajúceho podľa článku II. odsek 3 VOP zaplatí kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri platbe za tovar platobnou kartou, je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho vhodným spôsobom preukázať svoju totožnosť, resp. oprávnenie nakladať s platobnou kartou za účelom uhradenia kúpnej ceny.
4. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, vystaví predávajúci faktúru kupujúcemu po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu alebo po tom čo umožní kupujúcemu nakladať s tovarom, s lehotou splatnosti štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo a je oprávnený vyžadovať uhradenie kúpnej ceny tovaru pri odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu, pri doručení tovaru prvým dopravcom kupujúcemu alebo v čase kedy umožní kupujúcemu nakladať s tovarom (platba vopred) a to v hotovosti alebo platobnou kartou, a to najmä v prípade zhoršenej platobnej disciplíny kupujúceho, alebo v prípade zvýšeného rizika omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, pričom túto skutočnosť s konečnou platnosťou posudzuje predávajúci, čo kupujúci akceptuje. Do času uhradenia kúpnej ceny v celom rozsahu nie je predávajúci povinný odovzdať tovar prvému dopravcovi na prepravu, ani umožniť kupujúcemu nakladať s tovarom. V prípade odopretia kupujúceho uhradiť kúpnu cenu alebo omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny podľa tohto odseku, je predávajúci oprávnený od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť. Tým nie sú dotknuté práva ostatné práva predávajúceho podľa VOP.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo a je oprávnený vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru, a to najmä v prípade zhoršenej platobnej disciplíny kupujúceho, alebo v prípade zvýšeného rizika omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, pričom túto skutočnosť s konečnou platnosťou posudzuje predávajúci, čo kupujúci akceptuje. V prípade vystavenia zálohovej faktúry je kupujúci povinný zálohovú faktúru uhradiť v lehote splatnosti v nej uvedenej. Do času uhradenia zálohovej faktúry v celom rozsahu nie je predávajúci povinný odovzdať tovar prvému dopravcovi na prepravu, ani umožniť kupujúcemu nakladať s tovarom. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou zálohovej faktúry je predávajúci oprávnený od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť. Tým nie sú dotknuté práva ostatné práva predávajúceho podľa VOP.
7. V prípade, ak faktúra bude vystavená v rozpore s VOP alebo nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti, je kupujúci oprávnený v lehote piatich (5) kalendárnych dní od doručenia takejto faktúry, túto faktúru vrátiť predávajúcemu s písomným upovedomením o dôvodoch jej vrátenia vrátane špecifikácie vytknutých vád faktúry. Na základe dôvodného vrátenia faktúry predávajúci dotknutú faktúru opraví a odošle kupujúcemu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti dôvodne vrátenej faktúry sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie od doručenia vadnej faktúry s riadnym upovedomením kupujúceho o dôvodoch jej vrátenia predávajúcemu do odoslania opravenej faktúry kupujúcemu.
8. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu faktúru vystavenú podľa týchto VOP v lehote splatnosti, ktorá je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ nie je v konkrétnej kúpnej zmluve dohodnutá iná lehota splatnosti. Predávajúci je oprávnený zaslať ktorúkoľvek faktúru vystavenú podľa týchto VOP kupujúcemu aj elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho. Pokiaľ nie je preukázaný opak, platí, že deň vystavenia faktúry je zhodný s dňom odoslania faktúry. Kúpna cena sa považuje za uhradenú až jej pripísaním v prospech účtu predávajúceho.
9. Kúpna cena tovaru, ktorá je po odpočítaní poskytnutého prípadného rabatu nižšia než 350 € bez DPH, musí byť zaplatená v hotovosti. Predávajúci je oprávnený ku takejto kúpnej cene tovaru pripočítať manipulačný poplatok vo výške 3,50 € bez DPH.
10. Finančný limit predstavuje maximálnu výšku peňažných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu pozostávajúcu zo súčtu kúpnych cien každého jednotlivého tovaru objednaného kupujúcim bez DPH, v lehote ako aj po lehote ich splatnosti, a to bez ohľadu na skutočnosť, či príslušný tovar bol dodaný kupujúcemu alebo kúpna cena tohto príslušného tovaru bola vyfakturovaná kupujúcemu (ďalej aj ako „finančný limit“). Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť výšku finančného limitu pre kupujúceho.
11. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať objednávku kupujúceho ako aj odoprieť dodať ďalší tovar kupujúcemu, ktoré by znamenali prekročenie finančného limitu. Predávajúci prijme ďalšie objednávky kupujúceho a/alebo dodá ďalší tovar kupujúcemu len v prípade, ak kupujúci uhradí niektorú zo splatných alebo nesplatných faktúr predávajúceho v takom rozsahu, aby prijatím ďalšej objednávky kupujúceho a/alebo dodaním ďalšieho tovaru kupujúcemu nedošlo k prekročeniu finančného limitu.


V. Dodanie tovaru
1. Ak kúpna zmluva neurčuje účel použitia tovaru, jeho akosť alebo vyhotovenie, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení vhodnom pre všeobecné účely, na aké sa predmetný tovar spravidla používa, s prihliadnutím na materiál, konštrukciu a odolnosť tovaru.
2. Ak kúpna zmluva neurčuje, ako má byť tovar zabalený alebo zabezpečený pre prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu obvyklým spôsobom potrebným k zachovaniu a ochrane tovaru.
3. Dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu v rámci SR na náklady predávajúceho je možné požadovať v prípade kupujúceho, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ v zmysle Obchodného zákonníka, ak kúpna cena dodávaného tovaru po poskytnutí prípadného rabatu predstavuje sumu minimálne 200 € bez DPH. V opačnom prípade uhradí náklady prepravy tovaru kupujúci podľa platného cenníka predávajúceho pre prepravu tovaru, na základe faktúry vystavenej predávajúcim podľa VOP.
4. Dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu v rámci mesta, v ktorom sa nachádza obchod predávajúceho, v ktorom bol tento tovar kúpený, na náklady predávajúceho je možné požadovať v prípade kupujúceho, ktorým je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorý nakupuje tovar pre osobnú spotrebu a nie pre účely podnikania, ak kúpna cena dodávaného tovaru predstavuje sumu viac než 1.500 € bez DPH. V opačnom prípade uhradí náklady prepravy tovaru kupujúci podľa platného cenníka predávajúceho pre prepravu tovaru, na základe faktúry vystavenej predávajúcim podľa VOP.
5. Náklady na dopravu tovaru predstavujúceho betónové výrobky nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a budú vždy účtované samostatne podľa platného cenníka predávajúceho pre prepravu tovaru, na základe faktúry vystavenej predávajúcim podľa VOP.
6. Predávajúci je povinný pri dodaní tovaru prostredníctvom dopravcu naložiť tovar na korbu motorového vozidla dopravcu, odkiaľ si ho kupujúci fyzicky prevezme na vlastnú zodpovednosť a náklady. Vykládka tovaru nie je zahrnutá v cene dopravy. Ak si to charakter prepravovaného tovaru vyžaduje, musí si kupujúci zabezpečiť potrebnú techniku a osoby na vyloženie tovaru z motorového vozidla dopravcu a to v čase dodania tovaru kupujúcemu. Pri osobnom odbere tovaru v obchode predávajúceho je predávajúci povinný pripraviť tovar kupujúcemu po nakladaciu rampu, odkiaľ si ho kupujúci prevezme na vlastnú zodpovednosť a náklady. Na nakladanie tovaru do/na motorové vozidlo kupujúceho alebo iný dopravný prostriedok kupujúceho nie je predávajúci oprávnený, ani povinný.
7. Pri dodaní tovaru prostredníctvom prvého dopravcu na kupujúcim určené miesto odoslania, je kupujúci povinný zabezpečiť prevzatie tovaru bezodkladne po výzve dopravcu uskutočnenej na telefonický kontakt kontaktnej osoby uvedený v objednávke kupujúceho podľa článku II. odsek 2 VOP, prípadne v časovom termíne dohodnutom s dopravcom telefonicky vopred. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru je dopravca oprávnený tovar odviezť späť predávajúcemu. Pokiaľ dopravca bude čakať na kupujúceho za účelom prevzatia tovaru, vznikne predávajúcemu voči kupujúcemu právo na stojné za každú začatú hodinu čakania dopravcu podľa platného cenníka predávajúceho, ktoré bude predávajúci oprávnený uplatniť formou vystavenia faktúry podľa VOP. Náklady spojené s druhým a každým ďalším nasledujúcim pokusom o doručenie tovaru je povinný uhradiť kupujúci, pričom predávajúci je oprávnený tieto náklady uplatniť formou vystavenia faktúry podľa VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo a je oprávnený vyžadovať prevzatie tovaru kupujúcim v príslušnom sklade predávajúceho a to najmä v prípade neúspešného doručenia tovaru kupujúcemu alebo v prípade zvýšeného rizika neúspešného doručenia tovaru kupujúcemu pri jeho odoslaní, pričom túto skutočnosť s konečnou platnosťou posudzuje predávajúci, čo kupujúci akceptuje.
8. Palety, na ktorých je tovar dodávaný, sú vlastníctvom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť predávajúcemu tieto palety bezodkladne po prevzatí tovaru, najneskôr však v lehote jedného (1) kalendárneho týždňa po prevzatí tovaru. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený uplatniť cenu nevrátaných paliet podľa platného cenníka predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim podľa VOP a kupujúci sa zaväzuje túto cenu uhradiť.
9. Tovar sa považuje za dodaný v čase jeho odovzdania prvému dopravcovi na prepravu alebo v čase kedy predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom, podľa toho, či kupujúci v objednávke podľa článku II. odsek 2 VOP uviedol adresu miesta odoslania tovaru. Záväzok predávajúceho dodať tovar riadne a včas sa omeškaním kupujúceho s riadnym oznámením presnej adresy miesta odoslania tovaru podľa článku II. odseku 2 VOP, spôsobilého pre prístup motorovým vozidlom dopravcu alebo predávajúceho, omeškaním kupujúceho s prevzatím tovaru počas obvyklého pracovného času predávajúceho v pracovný deň alebo odmietnutím prevzatia tovaru kupujúcim, považuje za splnený.
10. Okamihom dodania tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare. Pri škodách vzniknutých na tovare pri/počas prepravy je kupujúci povinný bezodkladne po prevzatí tovaru požiadať dopravcu o vyhotovenie a podpísanie zápisu preukazujúceho dodanie poškodeného tovaru vrátane špecifikácie tohto poškodenia a následne bezodkladne písomne upovedomiť predávajúceho o tejto skutočnosti predložením kópie tohto zápisu.
11. V prípade, ak po riadnom dodaní tovaru kupujúci požiada predávajúceho o možnosť vrátenia tovaru a predávajúci sa s kupujúcim na tomto vrátení tovaru dohodne osobitnou dohodou, je kupujúci oprávnený príslušný tovar vrátiť späť predávajúcemu, avšak nie skôr než uhradí predávajúcemu poplatok vo výške minimálne desať percent (10 %) z hodnoty tovaru určeného na vrátenie (odstupné), pričom konkrétna výška tohto poplatku bude dohodnutá v osobitnej dohode o vrátení tovaru.


VI. Ochranné právo
1. Predávajúci je povinný umožniť nakladať s tovarom výlučne kupujúcemu, kontaktnej osobe uvedenej v objednávke kupujúceho pre účely prevzatia tovaru podľa článku II. odsek 2 VOP alebo osobe výslovne a nepochybne splnomocnenej kupujúcim na tento účel. Ak má predávajúci pochybnosti o tom, či je osoba preberajúca tovar oprávnená v mene kupujúceho tovar prevziať, predávajúci nie je povinný umožniť takejto osobe s tovarom nakladať, ani jej ho vydať a to až do doby odstránenia týchto pochybností predávajúceho. Do okamihu odstránenia týchto pochybností predávajúceho nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
2. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude tovar reexportovať do iných krajín, a to ani sám, ani prostredníctvom tretích osôb, ak sa vopred písomne nedohodol s predávajúcim inak. V prípade porušenia tejto povinnosti kupujúcim, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu tým vzniknutú v celom rozsahu.


VII. Reklamácie
1. Zodpovednosť za vady tovaru nesie predávajúci podľa podmienok reklamačného poriadku predávajúceho uverejneného na internetovej stránke predávajúceho: www.kvip.sk (ďalej aj ako „reklamačný poriadok“). Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť reklamačný poriadok.
2. Kupujúci je povinný osobne alebo prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v objednávke podľa článku II. odsek 2 VOP preskúmať druh, typ, množstvo a existenciu prípadnej vady dodaného tovaru bezodkladne po jeho prevzatí a vždy písomne potvrdiť na príslušnom formulári predávajúceho (dodací list, výdajka, príp. iný doklad predávajúceho) tieto skutočnosti a prevzatie tovaru. Kupujúci sa za tým účelom zaväzuje zabezpečiť a žiada predávajúceho, aby sa spoľahol na to, že kontaktná osoba uvedená v objednávke kupujúceho podľa článku II. odsek 2 VOP je oprávnená prevziať tovar, preskúmať jeho druh, typ, množstvo a existenciu prípadnej vady tovaru a potvrdiť tieto skutočnosti a prevzatie tovaru predávajúcemu svojím podpisom na príslušnom formulári predávajúceho pri uvedení svojho mena, priezviska, čísla občianskeho preukazu, evidenčného čísla motorového vozidla vykonávajúceho prepravu tovaru a dátumu prevzatia tovaru, so všetkými právnymi následkami, ktoré s týmto pre kupujúceho vyplývajú.
3. Zmluvné strany sa vyslovene dohodli na tom, že ak kupujúci v lehote troch (3) pracovných dní od prevzatia tovaru, písomne neoznámi predávajúcemu vady tovaru, tak uplynutím tejto lehoty kupujúci vyslovene potvrdzuje, že predávajúci dodal kupujúcemu tovar bez vád. Bez ohľadu na uvedené, kupujúci nemá právo namietať nesprávny druh, typ, ani množstvo dodaného tovaru v prípade, ak sú druh, typ a množstvo dodaného tovaru preukázateľne uvedené v objednávke kupujúceho, pričom uvedené platí primerane aj v prípade odstránenia nedostatkov špecifikácie objednaného tovaru predávajúcim podľa článku II. ods. 2 VOP. V prípade, ak kupujúci tvrdí, že dodané množstvo tovaru je menšie ako objednané množstvo tovaru, tak je kupujúci povinný uchovať tovar v originálnom balení, pretože v opačnom prípade nie je možné preveriť oprávnenosť a dôvodnosť tejto reklamácie kupujúceho.
4. Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu, ak preukáže kúpu reklamovaného tovaru u predávajúceho a skutočnosť, že nie je v omeškaní s úhradou jeho kúpnej ceny. Ak sa kupujúci s predávajúcim dohodne na vrátení alebo výmene tovaru, tak je kupujúci pri reklamácii tovaru povinný vrátiť tovar s predložením príslušnej faktúry alebo pokladničného dokladu preukazujúcich jeho kúpu u predávajúceho.
5. Pri reklamáciách dovozového tovaru predávajúci upozorňuje na dlhší termín dodávky náhradných dielov, vo výnimočných prípadoch až do ôsmich (8) kalendárnych týždňov od uplatnenia reklamácie, na základe čoho si vyhradzuje v týchto prípadoch právo na vybavenie reklamácie v lehote určenej s ohľadom na skutočnú dodávku náhradného dielu.
6. Kupujúci je oprávnený reklamovať vadu alebo akosť tovaru v sídle alebo v pobočke predávajúceho osobne alebo zaslaním reklamovaného tovaru s presnou špecifikáciou reklamovanej vady tovaru. V prípade zaslania reklamovaného tovaru kupujúci znáša nebezpečenstvo škody vzniknutej na reklamovanom tovare pri/počas jeho prepravy.
7. Zodpovednosť predávajúceho za vady a poskytnutú záruku za akosť sa vymedzuje na územie celej Slovenskej republiky. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že vývozom tovaru mimo územia Slovenskej republiky poskytnutá záruka zaniká.
8. V prípade nedôvodného uplatnenia práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a/alebo zo zodpovednosti z poskytnutej záruky za akosť tovaru, znáša náklady spojené s týmto reklamačným konaním v celom rozsahu kupujúci. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť náklady vzniknuté z dôvodu a v súvislosti s takýmto nedôvodným reklamačným konaním do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy na ich úhradu.
9. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ v zmysle Obchodného zákonníka, za vadu tovaru v zmysle reklamačného poriadku a subsidiárne aj podľa ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
10. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorým je fyzická osoba – spotrebiteľ, za vadu tovaru v zmysle reklamačného poriadku a všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktoré majú prednosť pred neplatnými a neúčinnými ustanoveniami reklamačného poriadku a týchto VOP.


VIII. Výhrada vlastníckeho práva a jeho ochrana
1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tento tovar vrátane všetkých pohľadávok, ktoré predávajúcemu vznikli pri a v súvislosti s jeho dodaním kupujúcemu (výhrada vlastníctva). Kupujúci nie je oprávnený nezaplatený tovar scudziť, zaťažiť záložným právom, inou ťarchou, ani použiť na zabezpečenie záväzku kupujúceho, ani inej tretej osoby. Kupujúci je na výzvu predávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa tovar, u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva, nachádza.
2. Pokiaľ si tretia osoba uplatnila na tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva, akékoľvek právo (napr. zádržné právo, zápis tovaru do súpisu majetku konkurznej podstaty, uplatnenie práva k tovaru v exekučnom konaní alebo iné právo nezlučiteľné s výhradou vlastníctva), je kupujúci povinný bezodkladne písomne upovedomiť príslušnú tretiu osobu o výhrade vlastníctva a následne o tejto skutočnosti/situácii upovedomiť predávajúceho.
3. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov voči predávajúcemu, môže si predávajúci bez obmedzenia ostatných práv vziať tovar, ktorého kúpna cena nebola predávajúcim uhradená v celom rozsahu, späť alebo požadovať od kupujúceho jeho vrátenie bez potreby odstúpenia od kúpnej zmluvy.


IX. Uskladnenie tovaru
1. Tovar (i) s prevzatím ktorého sa kupujúci dostane do omeškania, (ii) ktorý kupujúci odoprie prevziať, (iii) na prevzatie ktorého kupujúci neposkytne potrebnú súčinnosť alebo (iv) ktorý predávajúci odoprie dodať kupujúcemu podľa VOP, je predávajúci oprávnený uskladniť a za toto uskladnenie fakturovať kupujúcemu skladné vo výške 3,50 € bez DPH podľa VOP za každý jednotlivý kus uskladneného tovaru za každý začatý deň uskladnenia alebo zabezpečiť jeho uskladnenie na náklady kupujúceho.
2. V prípade trvania omeškania kupujúceho alebo odopretia predávajúceho dodať tovar kupujúcemu podľa odseku 1 tohto článku o viac než tridsať (30) kalendárnych dní, vznikne predávajúcemu právo predať príslušný tovar tretej osobe a to aj bez predchádzajúceho upovedomenia kupujúceho o uplatnení tohto práva predávajúcim, pričom neuplatnením tohto práva nie je dotknuté právo predávajúceho uskladniť tovar podľa odseku 1 tohto článku.


X. Vyššia moc
1. Vyššou mocou je výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá objektívne znemožňuje ktorejkoľvek zmluvnej strane splniť jej záväzok z kúpnej zmluvy a týchto VOP riadne a včas, ktorá je mimo kontroly a vplyvu zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej výskytu sa nemohla zmluvná strana nijako vyhnúť, alebo ho odvrátiť, ktorú nebolo možné predvídať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti a zodpovednosť za ktorú nie je možné pripísať zmluvnej strane.
2. Za splnenia podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku VOP sa za vyššiu moc považujú: vojny (vyhlásené i nevyhlásené), vzbury, revolúcie, povstania, teroristické akcie, pouličné nepokoje, štrajky, pracovné výluky, bojkotovanie práce, obsadenie majetku dôležitého pre plnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, zmena politickej situácie, ktorá vylučuje alebo neprimerane sťažuje výkon práv a povinností z kúpnej zmluvy, zemetrasenie a iné prírodné katastrofy.
3. Ak zmluvnej strane bráni alebo bude brániť v plnení jej povinnosti (úplnom alebo čiastočnom) podľa kúpnej zmluvy a/alebo VOP vyššia moc, je táto zmluvná strana povinná o tejto skutočnosti informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením povinností, ktoré z dôvodu vyššej moci nemôže splniť (úplne alebo čiastočne). Doručením tohto oznámenia druhej zmluvnej strane bude postihnutá zmluvná strana oslobodená od záväzku splniť dotknuté povinnosti. Súčasne bude vylúčená jej zodpovednosť za vzniknuté škody a nemajetkové ujmy.


XI. Sankcie
1. Ak sa kupujúci dostane s úhradou faktúry alebo jej časti do omeškania, vznikne predávajúcemu, pokiaľ nie je uvedené v týchto VOP inak:
a) právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy,
b) právo na zmluvnú pokutu vo výške desať percent (10 %) z kúpnej ceny tovaru, s uhradením kúpnej ceny ktorého je kupujúci v omeškaní,
c) právo neprijať ako aj odmietnuť ktorúkoľvek novú objednávku kupujúceho,
d) právo odoprieť dodať kupujúcemu tovar, na základe ktorejkoľvek a každej jednotlivej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe VOP, osobitnej kúpnej zmluvy alebo inej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý ešte nebol kupujúcim prevzatý a to až do okamihu uhradenia všetkých faktúr alebo ich častí, s ktorými je kupujúci v omeškaní, pokiaľ si predávajúci neuplatnil právo podľa písm. e) tohto odseku v spojení s článkom IX. odsek 2 VOP alebo právo podľa písm. f) tohto odseku,
e) právo uskladniť tovar, ktorý predávajúci odoprel dodať kupujúcemu podľa písm. d) tohto odseku, podľa článku IX. VOP a
f) právo odstúpiť od ktorejkoľvek a každej jednotlivej kúpnej zmluvy uzavretej na základe VOP, osobitnej kúpnej zmluvy alebo inej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
2. Omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry alebo jej časti má automaticky za následok vo vzťahu ku ktorejkoľvek a každej jednotlivej kúpnej zmluve uzavretej na základe VOP, osobitnej kúpnej zmluvy alebo inej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim:
a) stratu práva kupujúceho na rabaty (zľavy), bonusy a iné zľavy z kúpnej ceny každého tovaru (s výnimkou zľavy poskytnutej z dôvodu vady tovaru), ktorého kúpna cena nebola ku dňu omeškania uhradená v celom rozsahu, a to aj v prípade, ak tieto rabaty (zľavy), bonusy a iné zľavy z kúpnej ceny tovaru boli dohodnuté v jednotlivej kúpnej zmluve uzatvorenej na základe VOP, osobitnej kúpnej zmluvy, rabatovom liste alebo v inej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom predávajúci je oprávnený takto určenú pohľadávku uplatniť formou vystavenia faktúry podľa VOP,
b) vznik práva predávajúceho prerušiť alebo zastaviť výrobu každého objednaného tovaru, ktorý bol zadaný do výroby (rozpracovaný tovar) vrátane práva predávajúceho na uhradenie všetkých nákladov predávajúceho spojených s jeho zadaním do výroby ako aj jej prerušením alebo zastavením, pričom predávajúci je oprávnený takto určenú pohľadávku uplatniť formou vystavenia faktúry podľa VOP a
c) zrušenie a zánik dohody o práve kupujúceho uhrádzať kúpnu cenu za tovar na základe faktúry splatnej v čase po dodaní tovaru, v spojení so vznikom záväzku kupujúceho uhrádzať kúpnu cenu za tovar pri dodaní tovaru (platba vopred) alebo na základe zálohovej faktúry, pričom právo voľby je vyhradené predávajúcemu. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho podľa článku IV. odsek 5 a 6 VOP.
3. Omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry alebo jej časti o viac než štrnásť (14) kalendárnych dní má automaticky za následok vo vzťahu ku ktorejkoľvek a každej jednotlivej kúpnej zmluve uzavretej na základe VOP, osobitnej kúpnej zmluvy alebo inej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim okamžitú splatnosť všetkých faktúr vystavených predávajúcim kupujúcemu a to aj pred lehotou ich splatnosti (zosplatnenie faktúr).
4. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru, odoprie prevziať tovar alebo neposkytne súčinnosť potrebnú na prevzatie tovaru, vznikne predávajúcemu:
a) právo na zmluvnú pokutu vo výške desať percent (10%) z kúpnej ceny príslušného tovaru,
b) právo neprijať ako aj odmietnuť ktorúkoľvek novú objednávku kupujúceho,
c) právo odoprieť dodať kupujúcemu tovar, na základe ktorejkoľvek a každej jednotlivej kúpnej zmluvy uzavretej na základe VOP, osobitnej kúpnej zmluvy alebo inej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý ešte nebol kupujúcim prevzatý,
d) právo uskladniť tovar uvedený pod písm. c) tohto odseku podľa článku IX. VOP a
e) právo odstúpiť od ktorejkoľvek a každej jednotlivej kúpnej zmluvy uzavretej na základe VOP, osobitnej kúpnej zmluvy alebo inej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
5. Písomné odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
6. Ak je kúpna zmluva plnená po častiach, odstúpenie od zmluvy sa týka časti kúpnej zmluvy, ktorá do odstúpenia nebola splnená alebo nezanikla iným spôsobom.
7. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať ktorékoľvek a všetky svoje peňažné pohľadávky voči kupujúcemu vrátane neuhradených faktúr, zmluvných a zákonných sankcií, náhrady nákladov predávajúceho spojených s odobratím tovaru, uskladnením tovaru, znížením hodnoty tovaru z dôvodu jeho opotrebenia, poškodenia alebo zničenia, príp. straty, ako aj jeho časti a príslušenstva (poškodený obal, tovar vo vzorkovni a pod.) vzniknutých z ktorejkoľvek jednotlivej kúpnej zmluvy uzavretej na základe VOP, osobitnej kúpnej zmluvy alebo inej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim s pohľadávkou kupujúceho voči predávajúcemu.
8. Odstúpením od zmluvy zostávajú zachované ustanovenia zmluvy a VOP upravujúce právo na zmluvnú pokutu, odstupné, náhradu nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok, náhradu škody, právo požadovať skladné a náhradu nákladov za uskladnenie tovaru, rozhodcovská doložka, voľba práva ako aj ostatné ustanovenia, ktoré podľa povahy a účelu majú pretrvať aj po zániku zmluvy.
9. Uplatnením, ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody v celom rozsahu a teda v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.
10. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na uhradenie splatnej faktúry alebo jej časti, s úhradou ktorej je kupujúci v omeškaní, výzvou zaslanou kupujúcemu poštou, kuriérskou službou a/alebo elektronickou poštou za poplatok vo výške 20 € (slovom dvadsať Eur) za druhú výzvu a vo výške 50 € (slovom päťdesiat Eur) za tretiu výzvu. V prípade, ak predávajúci, z dôvodu omeškania kupujúceho so splnením peňažného záväzku, pristúpi k vymáhaniu uhradenia splatných pohľadávok prostredníctvom na to oprávnených spoločností vrátane advokátskych kancelárií, náklady s tým spojené znáša v celom rozsahu kupujúci a zaväzuje sa ich uhradiť predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim podľa VOP.
11. Platby kupujúceho sú predávajúcim započítavané vždy najskôr na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí: zmluvné pokuty, poplatky, náklady spojené s vymáhaním pohľadávok, úroky z omeškania a istina najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Za riadne splnenie záväzku uhradiť kúpnu cenu sa považuje len prípad uhradenia kúpnej ceny spolu s jej príslušenstvom vrátane prislúchajúcich nákladov a poplatkov podľa týchto VOP v prospech účtu predávajúceho v celom rozsahu.
12. Omeškanie kupujúceho s riadnou a včasnou úhradou kúpnej ceny ako aj ktoréhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.


XII. Ochrana osobných údajov
1. Ochrana osobných údajov kupujúceho fyzickej osoby je poskytovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci fyzická osoba súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré na účely uzavretia kúpnej zmluvy poskytol predávajúcemu, ako jeho meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje oznámené kupujúcim fyzickou osobou pre potreby predávajúceho k dosiahnutiu účelu kúpnej zmluvy (ďalej uvedené osobné údaje kupujúceho fyzickej osoby aj ako „osobné údaje“).
2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcim kupujúcemu.
3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri objednávke uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. S výnimkou spracovateľa a osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným predávajúcemu.
7. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je predávajúci povinný mu túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
8. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho ako aj so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho.
9. Kupujúci právnická osoba je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.


XIII. Doručovanie
Pokiaľ nie je možné prostredníctvom poštového doručovania a/alebo kuriérskej služby doručiť zásielku druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri, v ktorom je zapísaná alebo na adresu, ktorú posledne oznámila zmluvnej strane predstavujúcej odosielateľa zásielky, považuje sa zásielka za doručenú po uplynutí troch (3) pracovných dní odo dňa jej preukázateľného odoslania podľa VOP. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu zmenu svojej poštovej ako aj e-mailovej adresy vrátane oznámenia aktuálne platnej adresy. Pokiaľ si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, nesie zodpovednosť za následky nedoručenia alebo oneskoreného doručenia zásielky predávajúceho. Zásielka, ktorú zmluvná strana odoprela prijať sa považuje za doručenú dňom kedy jej prijatie bolo odopreté. E-mailová zásielka sa považuje za doručenú momentom jej umiestnenia do priečinku „odoslaná pošta“ odosielateľa v prípade, ak bola odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci oznámil predávajúcemu.


XIV. Právny poriadok, voľba práva a rozhodcovská doložka
1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. V prípade, ak kupujúci je občanom iného štátu než Slovenskej republiky alebo je právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vylučujú zmluvné strany pôsobnosť dohovoru OSN o kúpnej zmluve pre tento prípad/zmluvný vzťah.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok alebo súvisiacich s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane právnych vzťahov z kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj zo všetkých vedľajších sporov a nárokov, sporov o platnosť, výklad, zánik týchto všeobecných obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto všeobecných obchodných podmienok alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie stálemu rozhodcovskému súdu ROZHODCOVSKÝ DOM zriadenému záujmovým združením právnických osôb PRO ET CONTRA, IČO: 45 745 871. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť jeho rozhodnutiu, ktoré bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.


V Senci dňa 6. 7. 2016


PDFObchodne podmienky.pdf  [169 kB]
Map  Tlačiť           Späť hore

© 2017 KVIP         |   Napíšte nám   |   Objednávka katalógov   |   Ochrana osobných údajov   |   Obchodné podmienky   |   Fakturačné údaje